Tijdskrediet, thematisch verlof en landingsbanen

1. Thematische verloven

Een ernstig zieke in de familie? = Zorgverlof:

In PC202 heb je het recht om volledig of gedeeltelijk je arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen.
Dat kan op volgende manieren:
• Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan, per patiënt (op zelfde domicilie of bloedverwanten tot de tweede graad), gedurende een maximumperiode van 12 maanden de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.
• Elke voltijdse of deeltijdse werknemer die minstens ¾ de is tewerkgesteld, kan, per patiënt (op zelfde domicilie of bloedverwanten tot de tweede graad), gedurende een maximumperiode van 24 maanden zijn arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of ½. Ook deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.
Voor het nemen van zorgverlof is een uitkering van de RVA voorzien.
Ook een Vlaamse aanmoedigingspremie voor max. 12 maanden.
Meer tijd om voor mijn kind te zorgen = Ouderschapsverlof:
Alle werknemers hebben recht op ouderschapsverlof. Zij mogen 4 maanden verlof nemen om voor hun kind te zorgen bij volledige onderbreking. Het verlof moet wel ingaan vóór het kind 12 jaar wordt (voor een gehandicapt kind is de leeftijd 21 jaar). Voor een geadopteerd kind kan het verlof genomen worden vanaf de inschrijving van het kind in het gezin en uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.
Zowel de vader als de moeder hebben elk recht op het ouderschapsverlof indien ze gedurende de laatste 15 maanden, 12 maanden met een arbeidsovereenkomst in dienst waren van de werkgever.
De werknemer moet het verlof schriftelijk aanvragen bij de werkgever (per template, nummer 60990). Het verlof gaat drie maanden nadien in (tenzij de werkgever akkoord is dat het ouderschapsverlof sneller ingaat). Op verzoek van de werkgever kan het verlof in uitzonderlijke gevallen uitgesteld worden met maximum 6 maanden.
Voltijdse werknemers kunnen het ouderschapsverlof ook nemen door acht maanden halftijds te werken. De maandelijkse uitkering wordt dan gehalveerd.
Voltijdse werknemers kunnen eveneens 1/5de ouderschapsverlof opnemen door 20 maanden 4/5 te werken.
Bovenstaande vormen van loopbaanvermindering (voltijdse onderbreking / halftijdse onderbreking / vermindering met 1/5de) staan opgenomen als een recht. Sinds kort bestaat er tevens de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te kunnen nemen onder de vorm van een 1/10de vermindering. Deze laatste vorm vereist evenwel steeds het voorafgaandelijk akkoord van de werkgever. Tot op vandaag wenst Colruyt hier niet in mee te gaan.
Je kunt de 4 vormen (voltijds, halftijds, 1/5de vermindering, 1/10de vermindering) ook onderbroken en zelfs door elkaar opnemen. (1/10 niet voor colruyt medewerkers).
Voor alle vormen van ouderschapsverlof kan je een uitkering van de RVA aanvragen.
Een naaste ligt op sterven = Palliatief verlof
Elke werknemer het recht om de uitvoering van zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling zich te wijden aan de palliatieve verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Deze persoon hoeft geen familielid te zijn.
Palliatieve verzorging is elke vorm van bijstand, dus zowel medische, sociale, administratieve als psychologische bijstand, en verzorging van personen die aan een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase lijden.
Het palliatief verlof kan op één van de volgende manieren worden opgenomen:
– Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan, per patiënt, gedurende een periode van 1 maand de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Deze periode kan 1 keer worden verlengd met een duur van 1 maand.
– Elke voltijdse of deeltijdse werknemer die minstens ¾-tijds is tewerkgesteld kan, per patiënt, gedurende een periode van 1 maand zijn arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of ½. Deze periode kan 1 keer worden verlengd met een duur van 1 maand.
– Het verlof gaat in op de eerste dag van de week volgend op de week waarin een attest van de behandelende geneesheer door de werknemer aan de werkgever werd overhandigd of, mits akkoord van de werkgever, op een vroeger tijdstip.
– Voor alle vormen van palliatief verlof kan je een uitkering van de RVA aanvragen.

Mantelzorger? Mogelijkheid tot opname mantelzorgverlof
Onderbreking:
*volledig, gedurende 1 maand; of
*halftijds of met één vijfde vermindering gedurende twee maanden

Voorwaarden:
*zorgen voor een zorgbehoevend persoon
*zowel de zorgbehoevende als jij, als mantelzorger zijn zo erkend door het ziekenfonds.

Template nummer voor de aanvragen met betrekking tot de thematische medische bijstandsverloven ( palliatief- en mantelzorg verlof): template nummer 61010.

2. Algemeen stelsel Tijdskrediet (2 motieven):
Tijdskrediet kan je opnemen voor twee redenen of motieven: om voor een familielid of naaste te zorgen of om een voltijdse opleiding te volgen.
Zorgmotief
Een belangrijke reden voor tijdskrediet is om de zorg voor een familielid op te nemen. Je spreekt dan van een zorgmotief. Het geeft je recht op een tijdskrediet van 51 maanden.
Het zorgmotief kan om volgende redenen:
• zorg voor een eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar
• zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind (jonger dan 18 jaar)
• zorg voor een eigen kind met een handicap tot 21 jaar
• palliatieve zorgen.
• zorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid
Onder gezinslid valt iedereen die op jouw adres woont.
Familieleden zijn bloedverwanten tot de tweede graad: ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen. Aanverwanten tot de 1ste graad ziet men eveneens als familieleden: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en de echtgenoten van de kinderen. Woon je wettelijk samen, dan worden ook de ouders en de kinderen van je partner met wie je wettelijk samenwoont als familieleden beschouwd.
Motief opleiding
Het motief opleiding geeft je recht op maximaal 36 maanden tijdskrediet. Nam je eerder al tijdskrediet met zorgmotief? Dan word je opleidingskrediet inkort met die periodes.
Opgelet: de opleiding moet aan 2 belangrijke voorwaarden voldoen:
• ze telt minstens 360 uur of 27 studiepunten per jaar
• ze is erkend door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap
Komen ook in aanmerking: het onderwijs in een centrum voor basiseducatie of een opleiding om het diploma of attest van secundair onderwijs te behalen. Deze opleiding moet minstens 300 uren per jaar bedragen.
Voorwaarden voor tijdskrediet
• Je werkt in minstens 24 maanden bij dezelfde werkgever.
• Wil je 1/5de tijdskrediet opnemen? Dan moet je in de 12 maanden voor de start van dat tijdskrediet minstens voltijds hebben gewerkt.
• Wil je halftijds tijdskrediet opnemen? Dat moet je in de 12 maanden voor de start minstens 3/4e hebben gewerkt.
Specifiek binnen onze sector
De wetgeving inzake tijdskrediet voorziet de mogelijkheid om categorieën werknemers uit te kunnen sluiten van bepaalde vormen opname tijdskrediet. Binnen onze sector staat een onderscheidt opgenomen tussen ‘uitvoerende werknemers’ & ‘niet-uitvoerende werknemers’. Met deze laatste categorie van werknemers doelt men op leidinggevend personeel en/of kaderpersoneel.
Daar waar de ‘uitvoerende’ gerechtigd is in de mogelijkheid van opname in de verschillende opnamevormen: voltijds, halftijds of 1/5de vermindering…..beschikt de ‘niet-uitvoerende’ enkel over het recht tot opname tijdskrediet met motief via een voltijdse onderbreking.
Uitzondering: Via ons sectoraal akkoord beschikken de ‘niet-uitvoerende’ werknemers vanaf de leeftijd 55j. Wel over het recht om een landingsbaan op te nemen in de vorm van een 1/5de loopbaanvermindering.

3. Landingsbanen
Wetgevend ligt de basisleeftijd om in een landingsbaan te kunnen stappen op een leeftijd van 60j. Wanneer je voldoet aan de loopbaanvoorwaarde van 25j kan je op je 60ste – met bijpassing van een RVA premie en gelijkgestelde pensioenopbouw – je loopbaan verminderen met 1/5de, of zelfs de stap naar een halftijdse tewerkstelling zetten.
De wetgeving laat onder strikte voorwaarden (bestaan van een akkoord op nationaal niveau via het InterProfessioneel Akkoord & akkoord binnen het Paritair Comité) echter mogelijkheid om op lagere leeftijd in een landingsbaan in te kunnen stappen.

Zo is het binnen onze sector mogelijk (cao 156 en cao 157 (tot 30.06.2023)) om op leeftijd van 55j een loopbaanvermindering van 1/5de of ½ de op te nemen. Om aanspraak te kunnen maken op de RVA-premie (incl. gelijkstelling pensioenrechten) dien je hiervoor wel te beschikken over een loopbaan van 35j.

Bij een landingsbaan naar halftijdse tewerkstelling kan je via het sociaal fonds van het PC 202 dus een aanvullende premie aanvragen welke maximaal 148,74€ bruto per maand bedraagt (op voltijdse basis, pro rata berekening voor deeltijdse werknemers).
Barema’s uitkeringen/vervangingsinkomen door RVA
Index 1 mei 2022

1. Bij opname Thematische verloven

Bedragen steeds per maand en op basis van een voltijdse betrekking. (Indien minder tewerkgesteld dan voltijds, ook mogelijkheid tot opname, bedragen moeten dan pro rata berekend worden)
Volledige onderbreking:

Bruto
921,83 euro Netto
828,45 euro

Voor een alleenwonende (verhoogd bedrag) :
Bruto
1551,85 euro Netto
1394,65 euro

Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking (1/2de)
Werknemers jonger dan 50 jaar:
Bruto
460,91 euro Netto
381,87 euro

Werknemers jonger dan 50 jaar, alleenwonend (verhoogd bedrag):
Bruto
775,93 euro Netto
642,86 euro

In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

Werknemers van 50 jaar of ouder:
Bruto
621,37 euro Netto
514,81 euro

Werknemer van 50 jaar of ouder, alleenwonend:
Bruto
775,93 euro Netto
642,86 euro

In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.
Loopbaanvermindering met 1/5
Werknemers jonger dan 50 jaar:
Bruto
156,36 euro Netto
129,55 euro

Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer:
Bruto
210,27 euro (1)
310,36 euro (2) Netto
174,21 euro (1)
257,14 euro (2)

(1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.
(2) Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:
*schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
*uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
*ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
uw kind waarvoor u uw prestaties vermindert, moet jonger dan 18 jaar zijn in het geval van een palliatief verlof, verlof voor mantelzorg of een medische bijstand en minder dan 12 jaar in het geval van een ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het een kind met een handicap is.

Werknemers van 50 jaar of ouder:
Bruto
234,54 euro Netto
194,32 euro

Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer:
Bruto
310,36 euro Netto
257,14 euro

2. Bij opname Tijdskrediet – Algemeen stelsel
Voltijds tijdskrediet
Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit Werknemer met 5 jaar anciënniteit op meer
Bruto 563,59 euro
Netto 506,50 euro Bruto 657,53 euro
Netto 590,93 euro
Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

1/2-tijdskrediet
1) Werknemer van minder 50 jaar
*Met minder dan 5 jaar anciënniteit
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 281,79 euro
Netto 197,26 euro Bruto 281,79 euro
Netto 233,47 euro

*met 5 jaar anciënniteit of meer
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 328,76 euro
Netto 230,14 euro Bruto 328,76 euro
Netto 272,38 euro
Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

2) Werknemer van 50 jaar of meer
*Met minder dan 5 jaar anciënniteit
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 281,79 euro
Netto 183,17 euro Bruto 281,79 euro
Netto 233,47 euro

* *met 5 jaar anciënniteit of meer
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 328,76 euro
Netto 213,70 euro Bruto 328,76 euro
Netto 272,38 euro

Tijdskrediet 1/5
1) Samenwonende werknemer:
Bruto 185,57 euro
Netto 120,63 euro

2) Alleenwonende werknemer (2):
Helemaal alleenwonend Alleenwonend met kind(eren) ten laste
Bruto 239,48 euro
Netto 155,67 euro Bruto 245,23 euro
Netto 203,18 euro

3. Bij opname Landingsbanen
Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken (voorafgaand aan uw pensioen), gelieve de bedragen van het “Algemeen stelsel” te raadplegen (onder punt 2).

½ Tijdskrediet
Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
Bruto 561,29 euro
Netto 364,84 euro Bruto 561,29 euro
Netto 465,03 euro

1/5 Tijdskrediet
Samenwonende werknemer (1):
Brutobedrag: 260,72 euro
Nettobedrag: 169,47 euro

Alleenwonende werknemer (2):
Zonder kinderen ten laste Met kind(eren) ten laste
Bruto 314,63 euro
Netto 204,52 euro Bruto 314,63 euro
Netto 260,68 euro

Vlaamse aanmoedigingspremie
Neem je tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand of mantelzorgverlof op? Dan kun je een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die u van de Vlaamse overheid krijgt, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
Je bent als werknemer zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van je aanmoedigingspremie.
Simuleren van het bedrag van de premie en de aanvraag zelf kan via volgende website:
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies/aanmoedigingspremie-aanvragen

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

This search form (with id 1) does not exist!

 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC202 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC202 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 202 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC202. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC202 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc202.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top